^У гору
Get Adobe Flash player

Засідання педагогічних рад.

 

Оптимізація змісту дошкільної освіти у 2017-2018 н.р.

(вересень)
1.Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий навчальний рік.
 1. Завдання педагогічного колективу на 2017 – 2018 навчальний рік.
 2. Обговорення та затвердження річного плану на 2017 -2018 навчальний рік.
 • програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» за загальною редакцією О.В. Низковської , за якою будуватиметься освітній процес у вікових групах;
 • форми планування освітньої роботи з дітьми;
 • режиму дня та розкладу занять вікових груп.

4.Ознайомлення з інструкційно – методичними рекомендаціями на 2017 – 2018 навчальний рік.(від 13.06. 2017р №1/9-322)

«Забезпечення сприятливих умов для підвищення педагогічної культури батьків, за допомогою використання різноманітних форм взаємодії. (Усний журнал)

(листопад)

 1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.
 2. Психологічний тренінг «Пошук скарбів».
 3. Довідка за підсумками тематичної перевірки «Організація співпраці з батьками».
 4. Педагогічний тренінг «Оцінка рівня комунікабельності педагога з батьками».
 5. Повідомлення на тему «Залучення батьків до життя групи, як засіб створення додаткових можливостей для всіх учасників освітнього процесу, що дозволяють реалізувати індивідуальний підхід».
 6. Ділова гра «Скринька педагогічних знахідок»
 7. Сторінка мудрих думок.
 8. «Аукціон ідей» Винесення рішення педради.

 

Трудове виховання в процесі організованої та самостійної діяльності предметно-практичної діяльності дітей. (лютий)

 1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.
 2. Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності. (круглий стіл)
 3. Особливості трудової діяльності дошкільників. Завдання трудового виховання.
 4. Прийоми керівництва самостійною трудовою діяльністю дітей дошкільного віку.
 5. Про стан роботи з предметно-практичної діяльності.

«Реалії та перспективи діяльності дошкільного закладу»  (круглий стіл) 

(травень)

Очікувані результати: підведення підсумків роботи колективу за навчальний рік; затвердження плану роботи на літній період. 
 1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. Результативність діяльності дошкільного закладу за 2017 -2018 н.р.
 2. Організація та проведення літнього оздоровчого періоду в дошкільному закладі у 2018 р. Презентація та обговорення плану роботи.
 3. Творчі звіти педагогів: «Здобутки моєї  професійної діяльності».
 4. Що рік наступний нам готує? Обговорення та визначення пріоритетних завдань на новий навчальний рік. Презентація освітніх програм (додаткових комплексних, парціальних) та методичних посібників для навчально-виховної роботи на 2018 - 2019н.р. (Обмін думками).    
   
       

Завдання колективу на 2017 – 2018 навчальний рік

 Педагогічний колектив  разом з батьками дошкільного навчального закладу організує роботу за єдиною методичною проблемою  «Організація роботи на забезпечення систематичного підходу до здоров’язбережувальної компетенції дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з предметно – практичної діяльності з дітьми, педагогами та батькам» та визначає пріоритетні завдання на новий 2017 - 2018 навчальний рік.

 1. Забезпечення сприятливих умов для підвищення педагогічної культури батьків, за допомогою використання різноманітних форм взаємодії .

 2. Нетрадиційні методи роботи з кадрами як засіб росту професійної майстерності педагогів ДНЗ.

 3. Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку.

 4. Формування здоров’язберігаючої компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

 

Ботвіновська О.В., завідувач ДНЗ 

Тема: "Інноваційна модель дошкільного навчального закладу №11 "Теремок" Школи сприяння здоров'ю"

Анотація: в посібнику розкрито питання:
    - впровадження інноваційних технологій в освітньо-виховний процес;
    - вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;
    - посилення ролі комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу всіх суб'єктв освітнього процесу;
створення сприятливого здоров'язбережувального середовища в дошкільному закладі для формування фізичної досконалості дітей;
    - формування у дітей основ безпечної поведінки та здорового способу життя;
    - залучення сім'ї до освітнього процесу в ДНЗ;
    - проект "Дбаємо про здоров'я змалку".
 Джерелом пізнавального розвитку дитини є навколишній світ і соціальний досвід в їх нерозривній єдності. Дитина в процесі життєдіяльності засвоює соціальний досвід, набуває знань, умінь та навичок. Становлення у дітей образу світу починається завдяки  тим враженням, які вони отримують у перші роки життя. 
          В оновленому Базовому компоненті особливу увагу приділено сенсорному розвитку дитини. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає: «формування доступних дитині дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів та об`єктів навколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати здобуті знання в практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній), володіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію дошкільної освіти, формування у дітей дослідницько-пошукових умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.»
       Основа пізнавального розвитку дитини – сенсорний розвиток. Для кожного віку визначені завдання сенсорного виховання, які відповідають рівню розвитку сприймання і водночас сприяють переходу до вищих рівнів.
Головним завданням сенсорного виховання дітей3-4 років є формування у них уявлень про загальноприйняті еталони як засоби пізнання реальних предметів. Дітей цього віку вправляють у називанні еталонних властивостей та у співвіднесенні їх з реальними предметами. Це здійснюється, як правило, у дидактичних іграх і вправах, під час яких діти знайомляться з геометричними фігурами, аналізують колір, форму, розмір, властивості матеріалів. ( Демонстрація фотографій осередків сенсорно-пізнавального простору.)
    Сенсорне виховання дітей 5-6 років передбачає формування в них перцептивних дій, спрямованих на розв`язання складних пізнавальних завдань, а саме: аналіз форми предметів за допомогою кількох різних зразків; визначення можливості переміщення предметів у просторі; оцінка їх пропорцій; виконання узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.
      Загальними критеріями оцінювання пізнавального розвитку дитини є: 
- оволодіння операціями класифікації, серіації, порівняння, співвідношення «частина – ціле», елементарними понятійними узагальненнями, тобто здатність –
- виділяти і порівнювати ознаки різних предметів і явищ;
- підбирати предмети за кольором, розміром;
- розкладати предмети у порядку наростання чи згасання ознаки;
- об`єднувати предмети у групи, орієнтуючись на виділену істотну ознаку;
- свідомо вживати узагальнені слова-означення;
здатність планувати свої дії і регулювати процес їх виконання –
- здатність прийняти пізнавальне завдання;
- уміння аналізувати зразок, виділяти істотні елементи, принципи побудови та керуватися ними у процесі виконання завдання;
- уміння планувати свої дії, користуючись інструкцією дорослого;
- ступінь самостійності при виконанні завдання.
оволодіння узагальненими способами діяльності, що виявляється у здатності створювати оригінальні вироби, конструкції, малюнки, комбінуючи різні матеріали.
здатність реалізувати свій задум, доцільно використовувати різні матеріали, способи дій, виявляти почуття задоволення від власного успіху;
здатність під час спостережень аналізувати і міркувати щодо тих явищ і об`єктів, які сприймаються, будувати гіпотези стосовно усвідомлюваного змісту;
прояв ініціативних дій в умовах регламентованоїта самостійної діяльності, прагнення до експериментування з новим матеріалом з метою пізнання, наявність запитань пізнавального змісту.
         Базова програма «Я у Світі» поділяє пізнавальний розвиток на 2 підрозділи: загальний та логіко-математичний. А рекомендована Міністерством освіти і науки «Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» пропонує дещо ширший розподіл підрозділів пізнавального розвитку в різних вікових групах.  
        Велику роль відіграє правильний добір методів і прийомів навчання дітей, розробка і використання різноманітного дидактичного матеріалу. Поєднання словесних, наочних і практичних методів  дає можливість у процесі засвоєння дітьми навчального матеріалу активізувати всі види чуттєвого сприймання й тим самим організувати навчання без їх перевантаження, підтримувати активний пізнавальний інтерес. 
      Організована навчально-пізнавальна діяльність дошкільників – це цілеспрямований двобічний процес, у якому органічно поєднуються безпосередній і опосередкований педагогічний вплив педагога з активністю, самостійністю процесу пізнання дітьми навколишнього світу. 
      Основні форми  організованої навчально - пізнавальної діяльності в ДНЗ:
- заняття різних видів;
- гурткова робота;
- індивідуальна робота у повсякденні;
- організовані дидактичні ігри в повсякденному житті;
- екскурсія в соціальне і природне довкілля, спостереження у повсякденні;
- елементарні досліди, пошукові ситуації у повсякденні.
Основною формою організованої навчально-пізнавальної діяльності, як і раніше, залишається заняття, які проводяться з дітьми  уже з 3-го року життя.
       Найбільш сприятливий час для залучення малюків до організованих занять з огляду на активність дитячого організму на особливості перебігу уваги,  процесів пам`яті і мислення – це період з 9-ї до 11-ї години ранку. З урахуванням конкретної ситуації окремі заняття можна переносити на другу половину дня, щоб не перевантажувати ранкові години та не затримувати вихід дітей на денну прогулянку.
(демонстрація на фліп-чарті)
   Заняття за дидактичними цілями розрізняємо на такі види:
- на повідомлення нової інформації: формування нових знань і умінь;
- на закріплення знань, систематизація накопиченого досвіду;
- змішані – заняття, що поєднують повідомлення нових знань та на закріплення, систематизацію і застосування набутих умінь і навичок;
підсумково-контрольні заняття, які можна проводити періодично в кінці певного часового періоду (кварталу, півріччя, року), або в кінці вивчення з малюками певної теми.
За способом організації дітей заняття бувають:
- фронтальні (що проводяться з усією групою);
- під групові, для яких організовують по 8-15 дітей, розподіляючи групу на 2 підгрупи;
- індивідуально-підгрупові, на яких об`єднують по 4-8 дітей;
- індивідуальні, які проводяться з окремимидітьми або маленькими підгрупами по 2-4 особи;
За специфікою  поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання  виділяємо такі види занять:
- комбіновані
- ігрові
- сюжетно-ігрові
- домінантні
Саме такі види занять застосовуємо у нашому дитсадку.
Copyright © 2014. ДНЗ №11 "Теремок"